واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

به گزارش خبرنگار مازند اصناف در آستانه 13 فروردین روز طبیعت، قیمت انواع گوشت قرمز در شهرهای مختلف مازندران به شرح ذیل است:

 

قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار پل سفید سوادکوه :

گوشت گاوی با استخوان
28 هزار تومان
گوشت گوساله
28 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
26 هزارتومان
گوشت بره و بزغاله
30 هزار تومان

 

قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار ساری : 

گوشت گاوی
29 هزار تومان
گوشت گوساله
30 الی 32 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
28 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
33 هزار تومان

 

قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار آمل :

گوشت گاوی
30 هزار تومان
گوشت گوساله
30 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
26 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
30 هزار تومان

 

 قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار تنکابن :

گوشت گاوی
30 هزار تومان
گوشت گوساله

 30 الی 32 هزار تومان


گوشت گوسفندی، بز و میش
30 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
30 هزار تومان

 

 قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار رامسر :

گوشت گاوی
30 هزار تومان
گوشت گوساله
30 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
27 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
30 هزار تومان

 

قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار نور :

گوشت گاوی
24 هزار تومان
گوشت گوساله بدون استخوان
33 هزار تومان
گوشت گوساله با استخوان 26 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
25 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
33 هزار تومان

 

قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار چالوس :

گوشت گاوی
30 هزار تومان
گوشت گوساله
34 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
28 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
34 هزار تومان

 

قیمت گوشت گاوی و گوسفندی  در بازار بابلسر :

گوشت گاوی
30 الی 32 هزار تومان
گوشت گوساله
30 الی 32 هزار تومان

گوشت گوسفندی، بز و میش
27 هزار تومان
گوشت بره و بزغاله
30 الی 32 هزار تومان

  منبع : مازند اصناف