واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

جلسه ارايه راهكار و برنامه جهت تهيه تدوين سند راهبردي و طرح جامع گردشگري، و بررسي موانع و چالشها، با حضور دكتر ازوجي و دكتر ميرمعصومي