واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

 موارد قانونی مرتیط با پلمپ واحدهای صنفی

(قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه 1382 مجلس محترم شورای اسلامی )

فصل اول تعاریف :

ماده 1)-  نظام صنفی :
قواعد و مقرراتی است  که  امور مربوط به سازمان – وظایف – اختیارات –  حدود  و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون  تعیین می کند
 
ماده  2)-  فرد صنفی :
هر شخص حقیقی و حقوقی که در یکی از فعا لیتهای صنفی اعم از تو لید – تبدیل خرید – فروش  توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و بعنوان پیشه ور و صاحب حرفه  و شغل آزاد – خواه  به شخصه یا با مباشزت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا – محصول یا خدمات خودرا بطور مستقیم یا غیر مستقیم و بصورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی  شناخته میشود

ماده 5)-  پروانه کسب : پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون  بمنظور شروع و ادامه  کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود
 
ماده 6)-  پروانه تخصصی و فنی :
 گواهینامه ای است  که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد  و بوسیله مراجع ذیربط صادر می شود

فصل دوم – فرد صنفی :

ماده 12)-  افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هرنوع  واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند
 
پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب

ماده 27 قانو ن نظام صنفی

محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب  دائم  یا موقت برای آن صادر نشده باشد  با اعلام اتحادیه راساٌ  از طریق نیروی انتظا می پلمپ می گردد 0

تبصره 1)-  قبل از پلمپ محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایر کننده  مهلت داده میشود  تا کالای موجود در محل را تخلیه کند

تبصره 2)- کسانیکه پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند  به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی  محکوم خواهند شد

پلمپ واحدهای صنفی دارای پروانه کسب


ماده 1  آییننامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی:

واحد صنفی تنها در موارد  زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد :

الف)- اشتغال به شغل  یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب)- تعطیل محل کسب  بدون دلیل موجه بمدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود

تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل  با مجمع امور صنفی میباشد

ج)-  عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در  آییننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است


ماده 5)- :  هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط  اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت 2 ماه میگردد


ماده 81  قانون نظام صنفی :

نیروی انتظامی  کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها – مجامع امور  صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد


ماده 7- نیروی انتظامی مکلف است در اجرای ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی  براساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز نیروی  لازم جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد

تبصره یک :

نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از 10 تا 20 روز  به دایر کننده مهلت میدهد تا کالای موجود در محل را تخلیه نماید

ت
بصره 2)-   فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذست یک هفته از تاریخ پلمپ در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارایه مدارک مربوط به بندهای 2-7-11 آییننامه اجرائی ضوابط لازم  برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی )  توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه  ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه   به مجمع امور صنفی ذیربط توسط نیروی انتظامی انجام  میگردد

 

توضیحات

بند 2)- ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دو لتی – نهادها – شهرداریها – شرکت های تعاونی مسکن و  شرکتهای خاص صنفی -  شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دو لتی و نهادها
 

بند  7)-  ارایه پایان کار تجاری – اداری – و یا کار گاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمان  تجاری – اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی  و یا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب


بند 11)-  موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

تبصره 4)- کسانیکه پلمپ یا لاک مهر محلهای تعطیل شده را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء  برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد